ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plaćenom članarinom za 2020.g

do 17. siječnja 2020.

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ

2020

HRS

2020

RKZ

2019

HRS

2019

1. Branimir Antolić 9A9B     DA DA
2. Željko Bačak 9A5AZO     DA DA
3. Mario Barać 9A5ABW     DA DA
4. Ivan Bosner NO CALL     DA DA
5. Đuro Božin 9A5BDA     DA DA
6. Krunoslav Bratolić 9A7LUX     DA DA
7. Željko Britvić 9A5FM DA DA NE NE
8. Damir Brcko 9A3IV     DA DA
9. Luka Brletić 9A5AEL     DA DA
10. Tomislav Cordazzo 9A5TT     DA DA
11. Zoran Čapalija 9A3ZC     DA DA
12. Marko Detelić 9A3MDM     DA DA
13. Conjo Dijankov 9A2CD     DA DA
14. Valent Drugčević 9A3FY     DA DA
15. Tomislav Faist 9A3AFJ     DA DA
16. Damir Filipan 9A6BMJ     DA DA
17. Franjo Frbežar 9A5FF     DA DA
18. Stanislav Gajski 9A2OT     DA DA
19. Željko Gregoran 9A6RYG DA DA DA DA
20. Božidar Gretić 9A3AB      DA DA
21. Tomislav Grubišuć NO CALL      DA DA
22. Radoslav Haban 9A3ML     DA DA
23. Branko Habuš 9A5ABH DA DA DA DA
24. Franjo Horvat 9A2HF     POČASNI ČLAN DA
25. Ivan Hromatko 9A5AHI DA DA DA DA
26. Zlatko Hržić 9A5HZ     DA DA
27. Mladen Ištvanović 9A5MI     DA DA
28. Bojan Ivančević 9A6GPW     DA DA
29. Vladimir Ivković 9A5MPV     DA DA
30. Biserka Jugović 9A2YB     DA NE
31. Željko Jugović 9A2UO     POČASNI ČLAN DA
32. Mladen Jurički 9A6BGB     DA DA
33. Miroslav Jurković 9A2GX     DA DA
34. Josip Kmošek 9A2ZC     DA DA
35. Rafael Koci 9A1R     DA DA
36. Dušan Kolić 9A2MR     DA DA
37. Zlatko Kovačević 9A3AQ     DA DA
38. Damir Kragić 9A3UG     DA DA
39. Danijela Kragić 9A5ADK     DA DA
40. Krešimir Lerota 9A3DBC     DA DA
41. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA DA DA DA
42. Tonći Majica 9A2BX     DA NE
43. Krešimir Malić 9A2JS     DA DA
44. Vlado Mance 9A2TX     DA DA
45. Mišo Mašić NO CALL     DA NE
46. Dragan Matić 9A2NS     DA DA
47. Dragutin Mayer 9A5MDY     DA DA
48. Marijan Mlinarić 9A3IG     DA DA
49. Neven Mrduljaš 9A5YY     DA NE
50. Radovan Mrše 9A2SC     DA NE
51. Svetozar Musić 9A5EM     DA DA
52. Ivan Palčić 9A9SS DA DA DA DA
53. Vladimir Pavlek 9A6RW DA NE DA NE
54. Dražen Paunović 9A7ALZ DA DA DA DA
55. Mladen Petrović 9A4ZZ     DA DA
56. Darko Pogačić 9A7AEP     DA DA
57. Zvonimir Poljak 9A6RPZ DA DA NE NE
58. Marinko Popović 9A5BPM     DA DA
59. Ivica Prtorić 9A6GWB     DA DA
60. Tomislav Purgar NO CALL DA DA DA DA
61. Dubravko Rendić 9A3GQ     DA DA
62. Branko Ribičić 9A2DL     POČASNI ČLAN DA
63. Dubravko Rogale 9A9DR DA DA DA DA
64. Nenad Rotter 9A5N DA DA DA DA
65. Antun Rupa 9A2NT DA DA NE NE
66. Branko Sinković 9A2MW DA DA DA DA
67. Nikola Ščedrov 9A6GLQ     DA DA
68. Damir Šimunić 9A2RK DA DA DA DA
69. Tomislav Šomođi 9A7KNG     DA DA
70. Vlatko Špoljar 9A3QR     DA DA
71. Vladimir Štorek 9A2OV     DA DA
72. Krešimir Tišljar 9A7AXQ     DA NE
73. Zdravko Todorovski 9A6T DA DA DA DA
74. Željko Toussaint 9A6ST     DA DA
75. Željko Ulip 9A2EY DA DA DA DA
76. Đuro Unetić 9A5JU     DA DA
77. Vladimir Uzelac 9A5AVU     DA DA
78. Juraj Veselić 9A3HL     DA DA
79. Miodrag Visković 9A5AA     DA DA
80. Ivica Vlašić 9A0W     DA DA
81. Dubravka Vlašić 9A3ZK     DA DA
82. Goran Vojković 9A3QY DA DA DA DA
83. Ivica Vrančić 9A7IV     DA DA
84. Boris Vrbanović 9A2JY DA DA DA DA
85. Nikola Vrkljan 9A7PNV     DA DA
86. Eugen Zobaj 9A7AZE     DA DA
87. Tomislav Žic 9A6RPR     DA DA
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR SK
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A SK
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE