ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plaćenom članarinom do 6.10.2021 za 2021.g

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ

2021

  Branimir Antolić 9A9B DA
  Željko Bačak 9A5AZO DA
  Deni Bajrić NO CALL DA
  Srđan Bogdanović 9A3LAV DA
  Dubravka Božić NO CALL DA
  Đuro Božin 9A5BDA DA
  Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA
  Damir Brcko 9A3IV DA
  Željko Britvić 9A5FM DA
  Luka Brletić 9A5AEL DA
  Tomislav Cordazzo 9A5TT DA
  Marko Detelić 9A3MDM DA
  Valent Drugčević 9A3FY DA
  Damir Filipan 9A6BMJ DA
  Franjo Frbežar 9A5FF DA
  Stanislav Gajski 9A2OT DA
  Željko Govekar 9A2IJ DA
  Željko Gregoran 9A6RYG DA
  Radoslav Haban 9A3ML DA
  Branko Habuš 9A5ABH DA
  Zlatko Hanich 9A6SKR DA
  Franjo Horvat 9A2HF-SK POČASNI ČLAN
  Zlatko Hržić 9A5HZ DA
  Ivan Ilić NO CALL DA
  Mladen Ištvanović 9A5MI DA
  Bojan Ivančević 9A6GPW DA
  Vladimir Ivković 9A5MPV DA
  Tomislav Jagušt 9A3BCT DA
  Mladen Ježić 9A3AVJ DA
  Biserka Jugović 9A2YB DA
  Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN
  Miroslav Jurković 9A2GX DA
  Josip Kmošek 9A2ZC DA
  Rafael Koci 9A1R DA
  Dušan Kolić 9A2MR - SK  
  Zlatko Kovačević 9A3AQ DA
  Damir Kragić 9A3UG DA
  Danijela Kragić 9A5ADK DA
  Stjepan Krkač 9A2RV DA
  Stjepan Lukačin 9A7PLS DA
  Doug Maly 9A5NDD

ND1D

 
  Vlado Mance 9A2TX DA
  Filip Marjanović 9A3BEF DA
  Mišo Mašić NO CALL DA
  Marijan Mlinarić 9A3IG DA
  Neven Mrduljaš 9A5YY DA
  Svetozar Musić 9A5EM DA
  Branko Novaković 9A6ANB DA
  Dane Novarlič 9A8TT DA
  Boris Njegić 9A5ATY DA
  Ivan Palčić 9A9SS DA
  Vladimir Pavlek 9A6RW DA
  Dražen Paunović 9A7DP DA
  Krešimir Petranović NO CALL DA
  Bojan Plavac 9A3BCL DA
  Darko Pogačić 9A7AEP DA
  Zvonimir Poljak 9A6RPZ DA
  Marinko Popović 9A5BPM DA
  Dubravko Požar 9A5BDP DA
  Ivica Prtorić 9A6GWB DA
  Dubravko Rendić 9A3GQ DA
  Branko Ribičić 9A2DL POČASNI ČLAN
  Dubravko Rogale 9A9DR DA
  Nenad Rotter 9A5N DA
  Antun Rupa 9A2NT DA
  Dominik Sabljak NO CALL DA
  Johann Schmidt 9A5DW DA
  Branko Sinković 9A2MW DA
  Marija Sorić 9A6PAX DA
  Nikola Ščedrov 9A6GLQ DA
  Ivan Širić 9A5BIS  
  Vlatko Špoljar 9A3QR DA
  Aron-Petar Šprihal 9A7AS DA
  Vladimir Štorek 9A2OV DA
  Krešimir Tišljar 9A7AXQ DA
  Zdravko Todorovski 9A6T DA
  Željko Toussaint 9A6ST - SK DA
  Boris Tuđan 9A2B DA
  Željko Ulip 9A2EY DA
  Đuro Unetić 9A5JU DA
  Emil Unger 9A7EU DA
  Juraj Veselić 9A3HL DA
  Ivica Vlašić 9A0W DA
  Dubravka Vlašić 9A3ZK DA
  Goran Vojković 9A3QY DA
  Ivica Vrančić 9A7IV DA
  Boris Vrbanović 9A2JY DA
  Tomislav Žic 9A6RPR DA
           
           
           
           

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF SK
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR SK
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A SK
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE