ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plačenom članarinom za 2019. g

do 15.10.2019.

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ HRS
1. Branimir Antolić 9A9B DA DA
2. Željko Bačak 9A5AZO DA DA
3. Mario Barać 9A5ABW DA DA
4. Ivan Bosner NO CALL DA DA
5. Đuro Božin 9A5BDA DA DA
6. Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA DA
7. Damir Brcko 9A3IV DA DA
8. Luka Brletić 9A5AEL DA DA
9. Tomislav Cordazzo 9A5TT DA DA
10. Zoran Čapalija 9A3ZC DA DA
11. Marko Detelić 9A3MDM DA DA
12. Conjo Dijankov 9A2CD DA DA
13. Valent Drugčević 9A3FY DA DA
14. Tomislav Faist 9A3AFJ DA DA
15. Damir Filipan 9A6BMJ DA DA
16. Franjo Frbežar 9A5FF DA DA
17. Stanislav Gajski 9A2OT DA DA
18. Željko Gregoran 9A6RYG DA DA
19. Božidar Gretić 9A3AB  DA DA
20. Tomislav Grubišuć NO CALL  DA DA
21. Radoslav Haban 9A3ML DA DA
22. Branko Habuš 9A5ABH DA DA
23. Franjo Horvat 9A2HF POČASNI ČLAN DA
24. Ivan Hromatko 9A5AHI DA DA
25. Zlatko Hržić 9A5HZ DA DA
26. Mladen Ištvanović 9A5MI DA DA
27. Bojan Ivančević 9A6GPW DA DA
28. Vladimir Ivković 9A5MPV DA DA
29. Biserka Jugović 9A2YB DA NE
30. Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN DA
31. Mladen Jurički 9A6BGB DA DA
32. Miroslav Jurković 9A2GX DA DA
33. Josip Kmošek 9A2ZC DA DA
34. Rafael Koci 9A1R DA DA
35. Dušan Kolić 9A2MR DA DA
36. Zlatko Kovačević 9A3AQ DA DA
37. Damir Kragić 9A3UG DA DA
38. Danijela Kragić 9A5ADK DA DA
39. Krešimir Lerota 9A3DBC DA DA
40. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA DA
41. Tonći Majica 9A2BX DA NE
42. Krešimir Malić 9A2JS DA DA
43. Vlado Mance 9A2TX DA DA
44. Mišo Mašić NO CALL DA NE
45. Dragan Matić 9A2NS DA DA
46. Dragutin Mayer 9A5MDY DA DA
47. Marijan Mlinarić 9A3IG DA DA
48. Neven Mrduljaš 9A5YY DA NE
49. Radovan Mrše 9A2SC DA NE
50. Svetozar Musić 9A5EM DA DA
51. Ivan Palčić 9A9SS DA DA
52. Vladimir Pavlek 9A6RW DA NE
53. Dražen Paunović 9A7ALZ DA DA
54. Mladen Petrović 9A4ZZ DA DA
55. Darko Pogačić 9A7AEP DA DA
56. Marinko Popović 9A5BPM DA DA
57. Ivica Prtorić 9A6GWB DA DA
58. Tomislav Purgar NO CALL DA DA
59. Dubravko Rendić 9A3GQ DA DA
60. Branko Ribičić 9A2DL POČASNI ČLAN DA
61. Dubravko Rogale 9A9DR DA DA
62. Nenad Rotter 9A5N DA DA
63. Branko Sinković 9A2MW DA DA
64. Nikola Ščedrov 9A6GLQ DA DA
65. Damir Šimunić 9A2RK DA DA
66. Tomislav Šomođi 9A7KNG DA DA
67. Vlatko Špoljar 9A3QR DA DA
68. Vladimir Štorek 9A2OV DA DA
69. Krešimir Tišljar 9A7AXQ DA NE
70. Zdravko Todorovski 9A6T DA DA
71. Željko Toussaint 9A6ST DA DA
72. Željko Ulip 9A2EY DA DA
73. Đuro Unetić 9A5JU DA DA
74. Vladimir Uzelac 9A5AVU DA DA
75. Juraj Veselić 9A3HL DA DA
76. Miodrag Visković 9A5AA DA DA
77. Ivica Vlašić 9A0W DA DA
78. Dubravka Vlašić 9A3ZK DA DA
79. Goran Vojković 9A3QY DA DA
80. Ivica Vrančić 9A7IV DA DA
81. Boris Vrbanović 9A2JY DA DA
82. Nikola Vrkljan 9A7PNV DA DA
83. Eugen Zobaj 9A7AZE DA DA
84. Tomislav Žic 9A6RPR DA DA
             
             
             
             

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR SK
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A SK
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE