ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plačenom članarinom za 2019. g

do 6.6.2019.

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ HRS
1. Branimir Antolić 9A9B DA DA
2. Željko Bačak 9A5AZO DA DA
3. Mario Barać 9A5ABW DA DA
4. Ivan Bosner NO CALL DA DA
5. Đuro Božin 9A5BDA DA DA
6. Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA DA
7. Damir Brcko 9A3IV DA DA
8. Luka Brletić NO CALL DA DA
9. Tomislav Cordazzo 9A5TT DA DA
10. Zoran Čapalija 9A3ZC DA DA
11. Marko Detelić 9A3MDM DA DA
12. Conjo Dijankov 9A2CD DA DA
13. Valent Drugčević 9A3FY DA DA
14. Tomislav Faist NO CALL DA DA
15. Damir Filipan 9A6BMJ DA DA
16. Franjo Frbežar 9A5FF DA DA
17. Stanislav Gajski 9A2OT DA DA
18. Željko Gregoran 9A6RYG DA DA
19. Tomislav Grubišuć NO CALL  DA DA
20. Radoslav Haban 9A3ML DA DA
21. Branko Habuš 9A5ABH DA DA
22. Franjo Horvat 9A2HF POČASNI ČLAN DA
23. Ivan Hromatko 9A5AHI DA DA
24. Zlatko Hržić 9A5HZ DA DA
25. Mladen Ištvanović 9A5MI DA DA
26. Bojan Ivančević 9A6GPW DA DA
27. Vladimir Ivković 9A5MPV DA DA
28. Biserka Jugović 9A2YB DA NE
29. Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN DA
30. Mladen Jurički 9A6BGB DA DA
31. Miroslav Jurković 9A2GX DA DA
32. Josip Kmošek 9A2ZC DA DA
33. Rafael Koci 9A1R DA DA
34. Dušan Kolić 9A2MR DA DA
35. Zlatko Kovačević 9A3AQ DA DA
36. Damir Kragić 9A3UG DA DA
37. Danijela Kragić 9A5ADK DA DA
38. Krešimir Lerota 9A3DBC DA DA
39. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA DA
40. Tonći Majica 9A2BX DA NE
41. Krešimir Malić 9A2JS DA DA
42. Vlado Mance 9A2TX DA DA
43. Mišo Mašić NO CALL DA NE
44. Dragan Matić 9A2NS DA DA
45. Marijan Mlinarić 9A3IG DA DA
46. Neven Mrduljaš 9A5YY DA NE
47. Radovan Mrše 9A2SC DA NE
48. Svetozar Musić 9A5EM DA DA
49. Ivan Palčić 9A9SS DA DA
50. Vladimir Pavlek 9A6RW DA NE
51. Dražen Paunović 9A7ALZ DA DA
52. Mladen Petrović 9A4ZZ DA DA
53. Darko Pogačić 9A7AEP DA DA
54. Marinko Popović 9A5BPM DA DA
55. Ivica Prtorić 9A6GWB DA DA
56. Dubravko Rendić 9A3GQ DA DA
57. Branko Ribičić 9A2DL POČASNI ČLAN DA
58. Dubravko Rogale 9A9DR DA DA
59. Nenad Rotter 9A5N DA DA
60. Branko Sinković 9A2MW DA DA
61. Nikola Ščedrov 9A6GLQ DA DA
62. Damir Šimunić 9A2RK DA DA
63. Tomislav Šomođi 9A7KNG DA DA
64. Vlatko Špoljar 9A3QR DA DA
65. Vladimir Štorek 9A2OV DA DA
66. Zdravko Todorovski 9A6T DA DA
67. Željko Toussaint 9A6ST DA DA
68. Željko Ulip 9A2EY DA DA
69. Đuro Unetić 9A3AJU DA DA
70. Vladimir Uzelac 9A5AVU DA DA
71. Juraj Veselić 9A3HL DA DA
72. Miodrag Visković 9A5AA DA DA
73. Ivica Vlašić 9A0W DA DA
74. Dubravka Vlašić 9A3ZK DA DA
75. Goran Vojković 9A3QY DA DA
76. Ivica Vrančić 9A7IV DA DA
77. Boris Vrbanović 9A2JY DA DA
78. Nikola Vrkljan 9A7PNV DA DA
79. Eugen Zobaj 9A7AZE DA DA
80. Tomislav Žic 9A6RPR DA DA
             
             
             
             

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR  
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A  
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE