ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plaćenom članarinom za 2020.g

do 20. veljače 2020.

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ

2020

HRS

2020

1. Branimir Antolić 9A9B DA DA
2. Željko Bačak 9A5AZO    
3. Mario Barać 9A5ABW    
4. Vanja Blažević 9A3CEZ DA DA
5. Ivan Bosner NO CALL    
6. Đuro Božin 9A5BDA DA DA
7. Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA DA
8. Željko Britvić 9A5FM DA DA
9. Damir Brcko 9A3IV DA DA
10. Luka Brletić 9A5AEL DA DA
11. Tomislav Cordazzo 9A5TT    
12. Zoran Čapalija 9A3ZC    
13. Kristijan Čonkaš 9A3QN

M0NKC

DA DA
14. Marko Detelić 9A3MDM DA DA
15. Conjo Dijankov 9A2CD    
16. Valent Drugčević 9A3FY DA DA
17. Tomislav Faist 9A3AFJ    
18. Damir Filipan 9A6BMJ DA DA
19. Franjo Frbežar 9A5FF    
20. Stanislav Gajski 9A2OT    
21. Željko Gregoran 9A6RYG DA DA
22. Božidar Gretić 9A3AB     
23. Tomislav Grubišuć NO CALL     
24. Radoslav Haban 9A3ML    
25. Branko Habuš 9A5ABH DA DA
26. Franjo Horvat 9A2HF POČASNI ČLAN  
27. Ivan Hromatko 9A5AHI DA DA
28. Zlatko Hržić 9A5HZ DA DA
29. Mladen Ištvanović 9A5MI DA DA
30. Bojan Ivančević 9A6GPW DA DA
31. Vladimir Ivković 9A5MPV DA DA
32. Tomislav Jagušt 9A3BCT DA DA
33. Biserka Jugović 9A2YB    
34. Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN  
35. Mladen Jurički 9A6BGB DA DA
36. Miroslav Jurković 9A2GX    
37. Josip Kmošek 9A2ZC DA DA
38. Rafael Koci 9A1R DA DA
39. Dušan Kolić 9A2MR DA DA
40. Zlatko Kovačević 9A3AQ    
41. Damir Kragić 9A3UG    
42. Danijela Kragić 9A5ADK    
43. Krešimir Lerota 9A3DBC    
44. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA DA
45. Tonći Majica 9A2BX DA NE
46. Krešimir Malić 9A2JS DA DA
47. Doug Maly ND1D DA DA
48. Vlado Mance 9A2TX DA DA
49. Mišo Mašić NO CALL    
50. Dragan Matić 9A2NS    
51. Dragutin Mayer 9A5MDY    
52. Marijan Mlinarić 9A3IG DA DA
53. Neven Mrduljaš 9A5YY    
54. Radovan Mrše 9A2SC DA NE
55. Svetozar Musić 9A5EM    
56. Branko Novaković 9A6ANB DA DA
57. Ivan Palčić 9A9SS DA DA
58. Vladimir Pavlek 9A6RW DA NE
59. Dražen Paunović 9A7ALZ DA DA
60. Mladen Petrović 9A4ZZ DA DA
61. Darko Pogačić 9A7AEP    
62. Zvonimir Poljak 9A6RPZ DA DA
63. Marinko Popović 9A5BPM    
64. Ivica Prtorić 9A6GWB    
65. Tomislav Purgar NO CALL DA DA
66. Dubravko Rendić 9A3GQ    
67. Branko Ribičić 9A2DL POČASNI ČLAN  
68. Dubravko Rogale 9A9DR DA DA
69. Nenad Rotter 9A5N DA DA
70. Antun Rupa 9A2NT DA DA
71. Branko Sinković 9A2MW DA DA
72. Nikola Ščedrov 9A6GLQ    
73. Damir Šimunić 9A2RK DA DA
74. Tomislav Šomođi 9A7KNG    
75. Vlatko Špoljar 9A3QR    
76. Vladimir Štorek 9A2OV DA DA
77. Krešimir Tišljar 9A7AXQ    
78. Zdravko Todorovski 9A6T DA DA
79. Željko Toussaint 9A6ST DA DA
80. Željko Ulip 9A2EY DA DA
81. Đuro Unetić 9A5JU DA DA
82. Vladimir Uzelac 9A5AVU DA DA
83. Juraj Veselić 9A3HL    
84. Miodrag Visković 9A5AA    
85. Ivica Vlašić 9A0W    
86. Dubravka Vlašić 9A3ZK    
87. Goran Vojković 9A3QY DA DA
88. Ivica Vrančić 9A7IV DA DA
89. Boris Vrbanović 9A2JY DA DA
90. Nikola Vrkljan 9A7PNV    
91. Eugen Zobaj 9A7AZE DA DA
92. Tomislav Žic 9A6RPR DA DA
93. Ivan Župančić 9A3CIZ DA DA
             
             
             
             

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR SK
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A SK
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE