ČLANOVI RADIOKLUBA ZAGREB

s plačenom članarinom za 2019. g

do 12.2.2019.

 

RED. BR. SLIKA IME PREZIME POZIVNA OZNAKA RKZ HRS
1. Mario Barać 9A5ABW DA DA
2. Đuro Božin 9A5BDA DA DA
3. Krunoslav Bratolić 9A7LUX DA DA
4. Zoran Čapalija 9A3ZC DA DA
5. Valent Drugčević 9A3FY DA DA
6. Damir Filipan 9A6BMJ DA DA
7. Franjo Frbežar 9A5FF DA DA
8. Željko Gregoran 9A6RYG DA DA
9. Tomislav Grubišuć   DA DA
10. Radoslav Haban 9A3ML DA DA
11. Branko Habuš 9A5ABH DA DA
12. Ivan Hromatko 9A5AHI DA DA
13. Zlatko Hržić 9A5HZ DA DA
14. Mladen Ištvanović 9A5MI DA DA
15. Bojan Ivančević 9A6GPW DA DA
16. Vladimir Ivković 9A5MPV DA DA
17. Biserka Jugović 9A2YB DA NE
18. Željko Jugović 9A2UO POČASNI ČLAN DA
19. Mladen Jurički 9A6BGB DA DA
20. Josip Kmošek 9A2ZC DA DA
21. Rafael Koci 9A1R DA DA
22. Dušan Kolić 9A2MR DA DA
23. Stjepan Lukačin 9A7PLS DA DA
24. Vlado Mance 9A2TX DA DA
25. Dragan Matić 9A2NS DA DA
26. Marijan Mlinarić 9A3IG DA DA
27. Ivan Palčić 9A9SS DA DA
28. Dražen Paunović 9A7ALZ DA DA
29. Marinko Popović 9A5BPM DA DA
30. Ivica Prtorić 9A6GWB DA DA
31. Nenad Rotter 9A5N DA DA
32. Branko Sinković 9A2MW DA DA
33. Tomislav Šomođi 9A7KNG DA DA
34. Vlatko Špoljar 9A3QR DA DA
35. Vladimir Štorek 9A3OV DA DA
36. Zdravko Todorovski 9A6T DA DA
37. Željko Toussaint 9A6ST DA DA
38. Željko Ulip 9A2EY DA DA
39. Đuro Unetić 9A3AJU DA DA
40. Ivica Vlašić 9A0W DA DA
41. Dubravka Vlašić 9A3ZK DA DA
42. Goran Vojković 9A3QY DA DA
43. Boris Vrbanović 9A2JY DA DA
44. Nikola Vrkljan 9A7PNV DA DA
45. Eugen Zobaj 9A7AZE DA DA
             
             
             
             

 

 

 

 

POPIS POČASNIH ČLANOVA RADIOKLUBA ZAGREB

RED. BR. IME PREZIME POZIVNA OZNAKA STATUS
1. Vladimir Ban 9A4VB  
2. Aleksandar Fabiani 9A2LW SK
3. Antun Gregoran  9A2QB SK
4. Zvonimir Hochstadter 9A2JH SK
5. Marijan Horn   9A2CO SK
6. Franjo Horvat 9A2HF  
7. Željko Jugović  9A2UO  
8. Berislav Lisnić 9A5KR  
9. Zlatko Mihelčić 9A2CE SK
10. Vladimir Novak 9A2NV SK
11. Ratko Prelac  9A3FT SK
12. Branko Ribičić 9A2DL  
13. Zlatko Stepić 9A4A  
14. Vladimir Štancl 9A2V SK
15. Antun Tkalčić  9A2DE SK
         
         

 

 

NA POČETAK STRANICE