POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA UPORABU

RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U AMATERSKOJ SLUŽBI

U cilju što boljeg informiranja članstva, naputak je prenešen sa web stranice

 Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Uslijed izvanrednih okolnosti uvjetovanih epidemijom COVID-19 virusa
 zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra možete poslati i
na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.

Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi vrijedi za sve radijske postaje koje je radioamater prijavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole. Ukoliko radioamater nabavi dodatne uređaje ili prijavljene uređaje zamijeni novima, obvezan je prije početka rada HAKOM-u prijaviti sve nastale izmjene. To uključuje podatke o lokaciji amaterskih radijskih postaja i tehničke podatke za svaku amatersku radijsku postaju koju upotrebljava, kao i svaku izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji. Prijava se podnosi podnošenjem novog zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme propisani su Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (
"NN" 45/12, "NN" 97/14 i "NN" 116/17).

Obvezni dio ispitnog programa možete pronaći
ovdje.
 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:


(1)Za amaterske radijske postaje efektivne izračene snage jednake ili veće od 100 W HAKOM uz dozvolu izdaje potvrdu o usklađenosti sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja.
(2)Sigurnosna udaljenost predstavlja udaljenost od mjesta postavljanja odašiljačkog antenskog sustava na kojoj su vrijednosti električnog polja jednake graničnim razinama.
(3) Područja povećane osjetljivosti su zgrade javne, stambene i poslovne namjene namijenjene boravku ljudi, čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta (prema urbanističkom planu), te površine neizgrađenih čestica namijenjene prema urbanističkom planu namijenjene u gore navedene svrhe.
(4) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.
 

Obrazac zahtjeva  za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi ... klikni ovdje

 

U cilju što boljeg informiranja članstva, naputak je prenešen sa web stranice

 Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

TOP PAGE