POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA UPORABU

RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U AMATERSKOJ SLUŽBI

U cilju što boljeg informiranja članstva, naputak je prenešen sa web stranice

 Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra možete poslati i
na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr

Amaterske radijske postaje

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi podnosi se HAKOM-u putem web aplikacije e-Amaterska.

Od 1. siječnja 2024. dozvole se izdaju u elektroničkom obliku, elektronički potpisane i dostavljaju elektroničkom poštom. HAKOM će iznimno izdati presliku elektroničke dozvole u papiru samo za potrebe odlaska radioamatera u zemlje koje ne priznaju el. oblik dozvole (npr. Norveška) ili odlaska u zemlje van CEPT-a.”

Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi vrijedi za sve radijske postaje koje je radioamater prijavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole. Nositelj dozvole mora prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu podataka iz dozvole te bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podnijeti HAKOM-u zahtjev za izdavanje nove dozvole. Ukoliko nositelj dozvole koji posjeduje važeću dozvolu nabavi dodatne radijske postaje  ili prijavljene  zamijeni novima, mora  prije početka rada, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene istu prijaviti HAKOM-u . Izmjena podataka o prijavljenim amaterskim radijskim postajama podnosi se na ovom
obrascu.

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme propisani su Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (
"NN" 150/22).

Obvezni dio ispitnog programa možete pronaći
ovdje.

 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

(1)Za amaterske radijske postaje efektivne izračene snage jednake ili veće od 100 W HAKOM uz dozvolu izdaje potvrdu o usklađenosti sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja.
(2)Sigurnosna udaljenost predstavlja udaljenost od mjesta postavljanja odašiljačkog antenskog sustava na kojoj su vrijednosti električnog polja jednake graničnim razinama.
(3) Područja povećane osjetljivosti su zgrade javne, stambene i poslovne namjene namijenjene boravku ljudi, čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta (prema urbanističkom planu), te površine neizgrađenih čestica namijenjene prema urbanističkom planu namijenjene u gore navedene svrhe.
(4) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

U iznimnim slučajevima, ukoliko je onemogućeno slanje zahtjeva preko aplikacije, zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi možete poslati i na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr
 

Obrazac zahtjeva  za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi ... klikni ovdje

Obrazac zahtjeva za izmjena podataka o prijavljenim amaterskim radijskim postajama... klikni ovdje 

U cilju što boljeg informiranja članstva, naputak je prenešen sa web stranice

 Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

TOP PAGE